มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

โครงการปัจจุบัน

โครงการในอดีต

โครงการปัจจุบัน

 • ผลกระทบของการท่องเที่ยวทีมีต่อความต้องการใช้พลังงานของประเทศ

  มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
  24 มีนาคม 2559

   
  บทสรุปผู้บริหาร
        เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันก็มีผลต่อความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มเกมส์|เกมยิงปลาpantipทั้งการใช้ทางตรงและทางอ้อม งานวิจัยดังกล่าวนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะวัดผลกระทบของการเติบโตของเศรษฐกิจท่องเที่ยวที่จะมีต่อความต้องการพลังงานของประเทศ ทั้งในส่วนของไฟฟ้า(รวมทั้งแก๊ส) และน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับการคาดประมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าและพลังงานปิโตรเลียมของประเทศต่อไป

        งานศึกษาชุดนี้ได้ครอบคลุมนักท่องเที่ยวเพียงเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เข้ามาแบบพักค้างคืนหรือ overnight visitorsเท่านั้น โดยในปี พ.ศ. 2558 ได้มีนักท่องเที่ยวประเภทนี้เดินทางเข้ามาเท่ากับ 29,881,091 คน และได้ใช้จ่ายเป็นมูลค่า 1,447,158.05 ล้านบาท เพิ่มเกมส์|เกมยิงปลาpantipร้อยละ 20.44 และ 23.39 เมื่อเทียบกับปี 2557 ตามลำดับ จำแนกรายละเอียดการใช้จ่ายตาม Tourism satellite Accounts(ระบบบัญชีประชาชาติการท่องเที่ยว) ได้เป็นค่าโรงแรมและที่พักร้อยละ 26.15 ค่าอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 22.48 ค่ารถโดยสารและรถยนต์อื่นๆร้อยละ 5.27 เป็นต้น เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้ เห็นว่าส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงกับการใช้พลังงานในทางอ้อม อาทิ ค่าโรงแรมและที่พัก (Accommodation services for visitor) จะมีการใช้ไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(Food and beverage serving services)มีการใช้พลังงานประเภทแก๊สหุงต้มและไฟฟ้า แต่ก็มีบางรายการที่มีความเชื่อมโยงกับการใช้พลังงานประเภทเชื้อเพลิงอย่างเด่นชัด เช่น ค่าโดยสารทางรถไฟ(Railway passenger transport services)ค่าโดยสารรถยนต์(Road passenger transport services)เรือ(Water transport services) และเครื่องบิน(Air passenger transport services)เป็นต้น

         เพื่อคำนวณค่าความต้องการใช้พลังงานของนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกขั้นตอนของการผลิตบริการที่ให้กัเกมส์|เกมยิงปลาpantipักท่องเที่ยว ในที่นี้จึงได้ใช้เกมส์|เกมยิงปลาpantipจาก Tourism Satellite Accounts 2014 ร่วมกับ Tourism Input-Output table 2010 ของเกมส์|เกมยิงปลาpantip และใช้ Input-Output model เป็นเครื่องมือในการคำนวณหาค่าผลกระทบดังกล่าว

        ผลจากการศึกษาพบว่า ในกรณีที่สมมุติว่ามีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในทุกๆจำนวน 1 ล้านคน จะมีผลทำให้ความต้องการพลังงานประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง(Petroleum Refineries) เพิ่มเกมส์|เกมยิงปลาpantipร้อยละ 0.05 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ในขณะที่ความต้องการพลังงานประเภทไฟฟ้าและแก๊ส(Electricity and Gas)เพิ่มเกมส์|เกมยิงปลาpantipประมาณร้อยละ 0.10 จึงสรุปได้ว่าปัจจัยจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศมีผลทำให้เกิดความต้องการบริโภคพลังงานในอัตราที่สูงเกมส์|เกมยิงปลาpantip แต่อาจจะยังไม่ถือว่าสูงมากนัก และเมื่อพิจารณาจากเกมส์|เกมยิงปลาpantipจริงของจำนวนนักท่องเที่ยวเกมส์|เกมยิงปลาpantipในเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาซึ่งมีประมาณ 2.987 ล้านคน จึงคาดว่าความต้องการพลังงานประเภทเชื้อเพลิงเฉลี่ยทั้งเดือนเพิ่มเกมส์|เกมยิงปลาpantipร้อยละ 0.15 และพลังงานประเภทไฟฟ้าและแก๊สจะเพิ่มเกมส์|เกมยิงปลาpantipประมาณร้อยละ 0.3 (เมื่อเทียบกับการไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจมีส่วนกระทบต่อ peak load ในเดือนที่มีจำนวนการใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้บ้างแต่อาจไม่มีผลมากนัก

  คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

 • “โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน (ESCO Revolving Fund)”

         กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มอบหมายให้ มพส. เป็นหนึ่งในผู้บริหารโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเงินทุนหมุนเวียน (ESCO Revolving Fund) ปัจจุบันดำเนินโครงการในระยะที่ 4 แบ่งเป็น (1.ช่วงดำเนินการส่งเสริมการลงทุน : เมษายน 2558 –  มีนาคม 2560) ,(2.ช่วงดำเนินการติดตามและบริหารการลงทุน : เมษายน 2560 – มีนาคม 2565)

         โดย มพส. ได้รับจัดสรรให้บริหารจำนวน 300 ล้านบาท ภายใต้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการ โรงงานเกมส์|เกมยิงปลาpantipและ/หรือเกมส์|เกมยิงปลาpantipจัดการพลังงาน (Energy Service Company - ESCO) ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน ซึ่งต้องการลดปริมาณการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือต้องการลงทุนด้านพลังงานทดแทนแต่ยังขาดปัจจัยการลงทุน

         ทั้งนี้ มพส. กำลังเปิดรับและพิจารณาข้อเสนอจากผู้ประกอบการที่มีความสนใจลงทุนในโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
  โดยสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 • การดำเนินโครงการกลไกพลังงานสีเขียว (Green Energy Mechanism)

            มพส. ได้เริ่มดำเนินโครงการกลไกพลังงานสีเขียว เมื่อปลายปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความร่วมมือจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในการให้การสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าและพื้นที่ทุรกันดาร รวมถึง การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน โดยในระยะยาวจะขยายสู่การเป็นตลาด ไฟฟ้าสีเขียวที่ผู้บริโภคและภาคเอกชนทั่วไปจะเลือกเกมส์|เกมยิงปลาpantipไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียวควบคู่ไปกับการรับบริจาคการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

            ในช่วงแรกของการพัฒนาโครงการ เพื่อเป็นตัวอย่างระดมการสนับสนุนจากภาคเอกชน มพส. ได้ใช้เงินสนับสนุนจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กระดับหมู่เกมส์|เกมยิงปลาpantip โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม โครงการติดตั้งกังหันลมขนาดเล็ก โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเตานึ่งใบเมี่ยง โครงการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และการอบรมวิธีการบำรุงรักษา

            กลไกพลังงานสีเขียว จัดตั้งเกมส์|เกมยิงปลาpantipด้วยความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และ มพส. ร่วมกันจัดตั้งและบริหารจัดการเงินสนับสนุนกลไกพลังงานสีเขียวในรูปแบบของกองทุน โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการกองทุนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนทำหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การรับรองการเข้าร่วมโครงการและตราสัญลักษณ์ “Green Energy Mark” เพื่อมอบให้ผู้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวนำไปใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการตลาด โดย มพส. จะทำหน้าที่ประสานหน่วยงานในพื้นที่/องค์กรพัฒนาทองถิ่น และดำเนินการระดุมทุนเพื่อพัฒนาโครงการ

   

  ดูผลงานกลไกพลังงานสีเขียว


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เกมส์|เกมยิงปลาpantip +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th