มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มพส

เกมส์|เกมยิงปลาpantipสารและเกมส์|เกมยิงปลาpantip

เกมส์|เกมยิงปลาpantipทั่วไป

บทความ

เกมส์|เกมยิงปลาpantipสารและเกมส์|เกมยิงปลาpantip

มพส. จัดสัมมนา เพื่อนำเสนอผลการศึกษา เรื่อง “โครงการศึกษานโยบายเกมส์|เกมยิงปลาpantipเกมส์|เกมยิงปลาpantipไฟฟ้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเกมส์|เกมยิงปลาpantipในบริเวณชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน-ระยะที่ 2”
เรื่อง : ““โครงการศึกษานโยบายเกมส์|เกมยิงปลาpantipเกมส์|เกมยิงปลาpantipไฟฟ้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเกมส์|เกมยิงปลาpantipในบริเวณชายแดน
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน-ระยะที่ 2””

วันที่ : วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม  2561
เวลา : 8.30 – 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ราชเทวี กรุงเทพฯ


กำหนดการสัมมนา

เอกสารประกอบการสัมมนา

ชมภาพบรรยากาศงาน

      มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษานโยบายเกมส์|เกมยิงปลาpantipเกมส์|เกมยิงปลาpantipไฟฟ้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเกมส์|เกมยิงปลาpantipในบริเวณชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ระยะที่ 2 (จังหวัดสงขลา สระแก้ว และตราด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำนโยบายราคาไฟฟ้าบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การศึกษาต้นทุนส่วนเพิ่มของไฟฟ้าบริเวณชายแดนของเกมส์|เกมยิงปลาpantip และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการเกมส์|เกมยิงปลาpantipเกมส์|เกมยิงปลาpantipไฟฟ้าในบริเวณชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

      สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) ร่วมกันจัดสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา
เรื่อง “โครงการศึกษานโยบายเกมส์|เกมยิงปลาpantipเกมส์|เกมยิงปลาpantipไฟฟ้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเกมส์|เกมยิงปลาpantipในบริเวณชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน-ระยะที่ 2” โดยภายในงานมีนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และนายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวเปิดงานสัมมนา


Copyright © 2011 Energy For Environment Foundation. All right reserved.
99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เกมส์|เกมยิงปลาpantip +66 2953 9881-4 โทรสาร +66 2953 9885 E-mail : efe@efe.or.th